Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

shiawasedawa
14:42
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone
shiawasedawa
14:42
5690 0ac0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
shiawasedawa
14:40
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viainsatiability insatiability
shiawasedawa
14:38
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
14:36
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viaselsey selsey
shiawasedawa
14:35
1560 69de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
14:33
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaIriss Iriss
14:29
7006 fb47 500
shiawasedawa
14:29
4427 6ee7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
shiawasedawa
14:28
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix vialily931 lily931
shiawasedawa
14:28
6380 56e9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaautumn-fall autumn-fall
14:26
shiawasedawa
14:26
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoprostuyuki poprostuyuki
shiawasedawa
14:25
1640 b306
Reposted fromtea tea
shiawasedawa
14:24
0229 7f04
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialily931 lily931

September 24 2017

shiawasedawa
14:48
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
shiawasedawa
14:48
4998 eda9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
shiawasedawa
14:48
5059 9ad1
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
shiawasedawa
14:47
7476 a1e4
Reposted fromnyaako nyaako vialove-autumn love-autumn
shiawasedawa
14:47
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako vialove-autumn love-autumn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl